englishthaiHigh Alumina Bricks

  • มีส่วนประกอบของ Alumina อย่างน้อย 45% สูงสุดถึงประมาณ 95% และใช้งานสูงสุดถึง 1,900 ℃
  • มีความต้านทานต่อการแทรกซึมของ Slag ของเหล็กและโลหะอื่นที่อุณหภูมิสูงได้ดี
  • ทนต่อการกัดกร่อนและร้าวร่อนที่อุณหภูมิสูงได้ดี
  • มีความหนาแน่นและความแข็งแรงสูงและไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่างที่อุณหภูมิสูง

  • เหมาะสำหรับใช้งานในกระบวนการผลิตเหล็กที่ใช้อุณหภูมิสูงในเบ้าของถัง Ladle และบริเวณหลังคาเตาหลอมเหล็ก (EAF)
  • ใช้ในเตารีดซ้ำ (reheating furnace) ส่วนของอิฐ Anchor บริเวณหลังคาเตาและอิฐ Burner Block
  • ในเตา Cement บริเวณ Transition zone และ Cooling zone รวมถึงเตาเผาปูนขาว
  • บริเวณผนังด้านหลังและประตูของเตาหลอมอะลูมิเนียมและโลหะอื่นๆ


View all products